Dịch vụ tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm một loạt các hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, đạt được các chứng nhận quốc tế và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn toàn cầu. Dưới đây là các hoạt động chính iSYSTEM cung cấp đến cộng đồng Doanh nghiệp với nhiều loại hình dịch vụ và quy mô từ Doanh nghiệp siêu nhỏ đến Tập đoàn:

 1. Đánh giá hiện trạng (Initial Assessment):
  • Đánh giá tổng quan hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp.
  • Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
  • So sánh với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.
 2. Xây dựng kế hoạch (Planning):
  • Lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai hệ thống quản lý.
  • Xác định mục tiêu cụ thể và các giai đoạn thực hiện.
  • Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho các bên liên quan.
 3. Tư vấn hệ thống quản lý (Management System Consulting):
  • Tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001).
  • Tư vấn về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001).
  • Tư vấn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001).
  • Tư vấn về các hệ thống quản lý khác như ISO 27001 (quản lý an ninh thông tin), ISO 22000 (quản lý an toàn thực phẩm), v.v.
 4. Thiết kế và triển khai (Design and Implementation):
  • Thiết kế và xây dựng các quy trình, chính sách và thủ tục quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Hướng dẫn triển khai các quy trình và chính sách đã thiết kế vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
  • Thiết lập các hệ thống theo dõi và báo cáo để giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý.
 5. Đào tạo và nâng cao năng lực (Training and Capacity Building):
  • Tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên về các tiêu chuẩn quốc tế và quy trình quản lý mới.
  • Đào tạo đội ngũ quản lý và nhân viên chủ chốt về cách thức duy trì và cải tiến hệ thống quản lý.
  • Tổ chức các buổi hội thảo, workshop để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức.
 6. Kiểm soát nội bộ (Internal Audit):
  • Thực hiện kiểm toán nội bộ để đánh giá mức độ tuân thủ của hệ thống quản lý với các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Xác định các điểm không phù hợp và đề xuất các biện pháp khắc phục.
  • Đảm bảo rằng hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả và liên tục được cải tiến.
 7. Chuẩn bị chứng nhận (Certification Preparation):
  • Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu và bằng chứng cần thiết cho quá trình chứng nhận.
  • Hỗ trợ trong việc liên hệ và làm việc với các tổ chức chứng nhận.
  • Đảm bảo rằng doanh nghiệp sẵn sàng cho quá trình đánh giá và chứng nhận chính thức.
 8. Duy trì và cải tiến liên tục (Maintenance and Continuous Improvement):
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì các chứng nhận đã đạt được.
  • Tư vấn các biện pháp cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý.
  • Đánh giá định kỳ và cập nhật các quy trình và chính sách theo yêu cầu mới của tiêu chuẩn quốc tế.
 9. Báo cáo và giám sát (Reporting and Monitoring):
  • Xây dựng các hệ thống báo cáo và giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý.
  • Phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội cải tiến.
  • Báo cáo kết quả và khuyến nghị các biện pháp cải tiến cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Những hoạt động này giúp doanh nghiệp không chỉ đạt được các chứng nhận quốc tế mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường uy tín và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. iSYSTEM cam kết luôn đồng hành suốt hành trình Doanh nghiệp!